Ochrana údajov

I. Základné ustanovenie

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je 

Kontaktné údaje:
Email: info@petbes.sk
Telefón: +421 948 593 222

Fakturačné údaje:

Miroslav Nosek
Koreszkova 47
909 01 Skalica
IČO: 33948399
DIČ: 1020298213
IČ DPH: SK1020298213
Osoba zaregistrovaná podľa §7 zákona o DPH (čiastočný platiteľ DPH)
 
Zápis v registri:
Spoločnosť je zapísaná v Okresný úrad Senica.
Číslo živnostenského registra: 206-10888

 

 (ďalej len: „prevádzkovateľ“)

2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

3. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: info@petbes.sk

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

3. Prevádzkovateľ spracováva aj súbory cookies. Malé textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie uložené v cookies môžu byť načítané webovou stránkou, keď ju neskôr opäť navštívite. Cookies sú taktiež potrebné na zabezpečenie toho, aby všetky procesy na webovej lokalite prebiehali bez problémov. Okrem toho cookies umožňujú používateľovi jednoduchšie opätovné využitie webovej lokality: informácie uložené v cookies pri prvej návšteve, napr. nastavenie jazyka alebo používateľské meno, netreba opäť uvádzať. Tým sa webová stránka do určitej miery sama prispôsobuje vašim individuálnym potrebám (ak na prístup na ňu používate to isté zariadenie).

Použité cookies na našej stránke:

 • PHPSESSID - Tento nevyhnutný súbor cookie je pôvodný v aplikáciách PHP. Cookie sa používa na ukladanie a identifikáciu jedinečného ID relácie používateľa na účely správy relácie používateľa na webovej stránke. Cookie je na reláciu a je vymazaný, keď sú zatvorené všetky okná prehliadača.
 • SRV_ID - Pomocné cookies v relácii k identifikácii. Nevyhnutné spracúvanie.

Ako vypnúť cookies:
Nastavenie prehliadača sa dá ľahko prispôsobiť. V rámci toho sa dajú tiež vypnúť cookies. Majte však na pamäti: Ak vypnete cookies, vaše používateľské meno a heslo pre prihlásenie sa do vyhradenej časti webovej stránky nebudú uložené. 
Tu sú stručné informácie, ako môžete vypnúť cookies vo svojom prehliadači.

 

Mozilla Firefox:
1. Otvorte prehliadač Firefox.
2. Kliknite na tlačidlo ponuky a zvoľte “Možnosti”. Vyberte panel Súkromie.
3. Nastavte "Firefox bude“ na "Používať vlastné nastavenie pre históriu“.
4. Odčiarknite políčko pri "Prijať cookies od webových stránok", čím ich vypnete.
5. Zavrite stránku about:preferences. Uskutočnené zmeny sa automaticky uložia.

Internet Explorer:
1. Otvorte Internet Explorer.
2. Kliknite na ponuku "Nástroje" a potom kliknite "Možnosti siete internet". Kliknite na kartu Ochrana osobných údajov a potom v časti "Nastavenia" presunutím posúvača nahor zablokujete všetky cookies.
3. Kliknite na "OK".

Google Chrome:
1. Otvorte Google Chrome.
2. Vyberte ikonku nastavenia.
3. Vyberte "Nastavenia".
4. Takmer na spodku strany vyberte "Zobraziť rozšírené nastavenia". V časti Súkromie vyberte ”Nastavenia obsahu“. Vyberte ”Zabrániť stránkam nastavovať údaje“. Vyberte "Hotovo”.

Safari:
1. Otvorte Safari.
2. Zvoľte "Nastavenia" a kliknite na "Súkromie".
3. Vyberte možnosť "Vždy blokovať".

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

2. Prevádzkovateľ nemá / má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

1.Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä …

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.1.2021